: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหต
01
* โครงสร้างหน่วยงาน * ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน http://www.utdone.net/stutt1.html
02
* ข้อมูลผู้บริหาร * ข้อมูลชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ผู้บริหาร, รองผู้บริหาร
http://www.utdone.net/commentutd1/managerutd12562.html
03
* อำนาจหน้าที่ * ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
   กำหนด
http://www.utdone.net/amnartu162.html
04
* แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน * ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.utdone.net/pp256265u1.html
05
* ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน * ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 
   4) อีเมล์ 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://www.utdone.net/commentutd1/itahome62.html
06
* กฎหมายที่เกี่ยวข้อง * ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราช
   บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ 
   ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี
http://www.utdone.net/commentutd1/kodmaiutd162.html
07
* ข่าวประชาสัมพันธ์ * ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ 
   หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/commentutd1/newutdone62.html
08
* Q&A (ถาม-ตอบ) * ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม 
   ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
http://www.utdone.net/commentutd1/itaQA62.html
09
* Social Network * ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน http://www.utdone.net/commentutd1/socialutd162.html
010
* แผนปฏิบัติราชการประจำปี * ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด http://www.utdone.net/plan2562utdone.html
011
* รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
* ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
   ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
http://www.utdone.net/commentutd1/011%20reporttidtarm.html
012
* รายงานผลการดำเนินงานประจำปี * ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี http://www.utdone.net/012reportplan61.html
013
* มาตรฐานการปฏิบัติงาน * ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
   พนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด
http://www.utdone.net/commentutd1/013utt162.html
014
* มาตรฐานการให้บริการ * ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
   หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด
http://www.utdone.net/commentutd1/014professional.html
015
* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ * ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
   หน่วยงานตามที่กฎหมาย
http://www.utdone.net/commentutd1/015professional.html
016
* รายงานผลการสำรวจความพึง
    พอใจการให้บริการ
* ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
  อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
http://www.utdone.net/commentutd1/016professional.html
017
* E–Service * ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
   บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
   กฎหมายกำหนด
http://www.utdone.net/commentutd1/017eservice.html
018
* แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี * ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด http://www.utdone.net/commentutd1/018plan2562.html
019
* รายงานการกำกับติดตามการ
    ใช้จ่ายงบประมาณ
* ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
   ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายไตรมาส
http://www.utdone.net/019tidram62.html
020
* รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี
* ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/commentutd1/020triplan62.html
021
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
  จัดหาพัสดุ
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
  จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
   การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
http://www.utdone.net/commentutd1/021planjud.html
022
* ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
* ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
http://www.utdone.net/commentutd1/022planjud.html
023
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
  จัดหาพัสดุรายเดือน
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตามแบบ 
   สขร.1
http://www.utdone.net/commentutd1/023planjud1.html
024
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
   การจัดหาพัสดุประจำปี
* ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหาและ
   อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
http://www.utdone.net/024u1.html
025
* นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามทิศทางของหน่วยงาน
   เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสสอดคล้อง
   กับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป
   ประเทศ
http://www.utdone.net/commentutd1/025utd1.html
026
* การดำเนินการตามนโยบายการ
  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
   บุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
   ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
   (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
   การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการ
   ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
   วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
   ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
http://www.utdone.net/commentutd1/026utd1.html
027
* หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
* หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
   เกี่ยวข้องได้แก่ หลักเกณฑ์การ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
   บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ 
   การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
http://www.utdone.net/commentutd1/027utd1.html
028
* รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
* หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
   บุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.utdone.net/28u1.html
029
* แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
   เรียนการทุจริต
* แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
   ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
http://www.utdone.net/029u1.html
030
* ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
   ทุจริต
* ช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
   แจ้งเรื่องร้องเรียน  การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดย
   โดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/commentutd1/index4.html
แบบคำร้องเพื่อแคลายทุกข์
031
* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
   ทุจริตประจำปี
* สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   ของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/031u1.html
032
* ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น * ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
   ให้ความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
   ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น
   ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/commentutd1/index3.html
033
* การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
* การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
   ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
   ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมและ
   เปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
http://www.utdone.net/commentutd1/openutdone62.html
034
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร * การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
  ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
   โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
http://www.utdone.net/commentutd1/034jetjamnong62.html
035
* การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร * การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
   ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
   พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
http://www.utdone.net/commentutd1/ita35.html
036
* การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี
* การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
   ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
   ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/036pramernseing62.html
037
* การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
  การทุจริต
* การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
   ของการดำเนินงาน  ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
   ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
   ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
http://www.utdone.net/37u1.html
038
* การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร * การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
   องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการ 
   ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
http://www.utdone.net/commentutd1/038utd1.html
039
* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี
* ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อม
   รายละเอียด
http://www.utdone.net/039u1.html
040
* รายงานการกำกับติดตามการ
   ดำเนินการป้องกันการทุจริต
* ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการ
   ทุจริตประจำปีรายไตรมาส
http://www.utdone.net/040utd111.html
041
* รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
* ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.utdone.net/041u1.html
042
* การกำหนดมาตรการเผยแพร่
   ข้อมูลต่อสาธารณะ
* แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและ 
   และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
   สาธารณะ
http://www.utdone.net/042ppdata62.html
043
* การกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วน
   ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
* แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและ 
   ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
http://www.utdone.net/043utd1.html
044
* การกำหนดมาตรการส่งเสริม
   ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
* แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและ 
   ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ  ส่งเสริมความโปร่งใส
   ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.utdone.net/044utd1.html
045
* การกำหนดมาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนการทุจริต
* แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและ
   ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรื่องร้องเรียนการ
   ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในนหน่วยงาน
http://www.utdone.net/045u1.html
046
* การกำหนดมาตรการป้องกัน
   การรับสินบน
* แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและ
   ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
http://www.utdone.net/046u1.html
047
* การกำหนดมาตรการป้องกันการ
  ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
   กับผลประโยชน์ส่วนรวม
* แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการ และ 
   ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
   ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
http://www.utdone.net/commentutd1/047utd62.html
048
* มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ * แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการ และ 
   ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
http://www.utdone.net/048u1.html